برخی از برند هایی که شرکت دژآب خوزستان اقدام به اخذ نمایندگی آنها نموده است: